Рубрики
Застосування препарату мінерасол для стимуляції відтворної функції корів
Встановлено, що застосування препарату мінерасол для стимуляції відтворної здатності корів за гіпофункції яєчників сприяє підвищенню їх заплідненості від першого осіменіння, скороченню тривалості неплідності.

Зростання виробництва продукції тваринництва має відбуватися, насамперед, завдяки підвищенню продуктивності тварин, збільшенню їх кількості, ефективного використання кормової бази, застосуванню сучасних технологічних аспектів утримання та годівлі, а також удосконаленню селекційно-генетичної роботи. Реалізація цих планів можлива лише за умови отримання достатньої кількості приплоду. Незважаючи на те, що генетичний потенціал корів високий, відтворна функціяїх реалізується не повною мірою. Одна з основних причиннеплідність [9, 11,12, 13]

Серед чинників, які призводять до порушення відтворної функції та зниження молочної продуктивності корів, неабияке місце посідає гіпофункція яєчників, яка виникає, здебільшого, на тлі порушення обміну речовин і прояву лактаційної домінанти [6, 8, 10].

Чимала поширеність симптоматичної неплідності корів у господарствах України спричиняє проблеми з їх лікування

Для лікування корів з дисфункцією яєчників застосовують переважно гормональні препарати, тканинну терапію, неспецифічну терапію, фізіотерапевтичні методи тощо [4, 7]. Слід зауважити, що масове
й необґрунтоване застосування гормональних препаратів може призвести до порушення фізіологічних процесів в організмі та стійких патологічних змін
в органах ендокринної системи [1, 5].

Мета дослідження вивчити ефективність застосування препарату мінерасол (виробництва компанії Ріхтер Фарма АГ (Австрія) для стимуляції відтворної здатності корів за гіпофункції яєчників.

Матеріали і методи дослідження. Матеріалом для досліджень були корови чорно-рябої породи різних вікових груп, що належали ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція” Васильківського району Київської області.

Для вивчення ефективності лікування корів з гіпофункцією яєчників за принципом аналогів сформовано дві групи: дослідну й контрольну. Підбирали тварин з 45- до 60-ї доби після отелення, у яких під час акушерської та гінекологічної диспансеризації діагностували гіпофункцію яєчників. Схему лікування корів наведено в табл. 1.

1.Схема лікування корів з гіпофункцією яєчників, n = 6

Група

Препарат, доза і шлях уведення

Інтервал

між

уведеннями,

діб

Кількість

уведень

Дослідна

Препарат мінерасол, 20 мл внутрішньовенно, попередньо розведений у 300 мл 0,9 %-го розчину натрію хлориду

1

Контрольна

Зоовіт-3, 10 мл внутрішньом’язово

Масаж матки та яєчників

10

2

Коровам дослідної групи одноразово вводили препарат мінерасол (гіпертонічний розчин солей кальцію, калію, натрію, магнію, кобальту, цинку, заліза, фосфору, йоду) внутрішньовенно у дозі 20 мл після розведення його у 300 мл 0,9 %-го розчину натрію хлориду. Розчин готували безпосередньо перед уведенням. Приготовлений розчин мінерасолу підігрівали до температури тіла тварини і вводили повільно, з дотриманням правил асептики.

Тваринам контрольної групи лише внутрішньом’язово вводили вітамінний препарат Зоовіт-3 у дозі 10 мл двічі, з інтервалом 10 діб і робили ректальний масаж матки та яєчників упродовж 3–5 хв.

Запропоновано облік прояву стадії збудження статевого циклу піддослідних тварин після лікування та кількості діб неплідності. Результати досліджень вносили до журналу акушерської та гінекологічної диспансеризації. Осіменіння тварин проводили одноразово, цервікальним методом з ректальною фіксацією шийки матки.

Результати дослідженння. Аналіз результатів акушерської
та гінекологічної диспансеризації у зимово-весняний період 2013 р. свідчив, що на фермі співвідношення груп корів, залежно від фізіологічного стану, було таким: тільні – 32 %, після отелення (до 30 діб) – 26 %, після осіменіння (1 міс.)– 9 %, після осіменіння (понад 2 міс.)– 10 % і неплідні – 23 %
тварин (рис. 1).

Під час клінічного обстеження неплідних корів, яке включало трансректальне дослідження органів статевої системи, діагностовано: гіпофункцію яєчників – у 49 % тварин, персистентне жовте тіло – 26 %, кісту жовтого тіла – 6 %, хронічний метрит – 19 % тварин (рис. 2).

Співвідношення груп корів у ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція” за їх фізіологічним станом

Рис. 1. Співвідношення груп корів у ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція” за їх фізіологічним станом

Як відомо, критеріями відтворної функції великої рогатої худоби вважають інтервал від отелення до 1-го осіменіння – 31–60 діб, рівень запліднення від 1-го осіменіння – 60–65 %, індекс осіменіння – 1,5–2, сервіс-період – 60–80 діб, міжотельний період – 340–365 діб [2].

Поширеність симптоматичної неплідності у корів ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція”

Рис. 2. Поширеність симптоматичної неплідності у корів ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція”

Під час аналізу відтворної функції корів господарства встановлено, що заплідненість їх від першого осіменіння становила 37 %, тривалість сервіс-періоду у середньому – 131 доба, міжотельного періоду – 496 діб, індекс осіменіння – 2,2–2,7, а кількість діб неплідності коливалась у межах 90–115 діб.

Отже, отримані результати свідчать про те, що жоден із показників відтворної функції корів не відповідав допустимим критеріям.

Результати щодо терапевтичної ефективності застосування препарату мінерасол і впливу його на відтворну функцію корів за гіпофункції яєчників наведено в табл. 2.

Щодо ефективності стимуляції статевої циклічності у корів дослідної групи, де застосовували препарат мінерасол, можна зауважити, що заплідненість після першого осіменіння становила 67 % і на 50 % була вищою порівняно з контрольною групою. За дослідний період запліднилося 83 % тварин, тоді як у контрольнійлише 67 %.

Тривалість неплідності у корів дослідної групи на 19,3 доби була меншою порівняно з тваринами контрольної. Індекс осіменіння по дослідній групі становив 1,8, що на 1,0 спермодозу менше ніж у контрольній групі.

2. Показники відтворної функції при лікуванні корів з гіпофункцією яєчників

Група

Запліднилися після осіменіння

Залишилися неплідними

Запліднилися всього корів, %

Кількість днів неплідності однієї корови

Індекс осіменіння

першого

другого

третього

n

%

n

%

n

%

n

%

Дослідна

4

67

1

17

1

17

5/83

67,5

1,8

Контрольна

1

17

2

33

1

17

2

33

3/66,6

86,8

2,8

Стимулювальну дію препарату мінерасол можна пояснити наявністю у його складі макро- і мікроелементів, які підвищують інтенсивність процесів обміну речовин і енергії, а також сприятливо впливають на відтворну здатність тварин [3].

Отже, застосування препарату мінерасол забезпечує підвищення заплідненості корів від першого осіменіння, сприяє зменшенню тривалості діб неплідності та знижує індекс осіменіння.

Висновки

1. Причиною виникнення симптоматичної неплідності у корів ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція” у 49 % випадків є гіпофункція яєчників.

2. Застосування препарату мінерасол у дозі 20 мл для стимуляції відтворної здатності корів за гіпофункції яєчників сприяє підвищенню їх заплідненості від першого осіменіння на 50 %, скороченню тривалості неплідностіна 19,3 доби порівняно з контрольною групою тварин.

Список літератури

1.   Балим Ю. Обґрунтування способів введення та дозування простагландинів при лікуванні корів з персистенцією жовтих тіл у яєчниках / Ю. Балим, В. Шевченко, П. Скляров // Ветеринарна медицина України. – 2008. – № 9. – С. 38–39.

2.   Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології / [В.А. Яблонський, С.П. Хомин, Г.М. Калиновський та ін.]. – Вінниця: Нова книга, 2011. – С. 502.

3.   Вплив окремих мікроелементів на життєдіяльність та <

опубліковано: Юрій Васильович Жук    2015-04-07 12:04