Рубрики
Ефективність затосування біологічного препарату “БСП” для профілактики родової та післяродової патології у корів
Встановлено, що тканинний препарат “БСП” з імуностимулюючими властивостями є високоефективним засобом для профілактики затримання посліду у корів, а також виникненню післяродової патології (гостра субінволюція, післяродовий метрит)

Автори: ЖУК Ю.В., МИХАЙЛЮК М.М., кандидати ветеринарних наук, доценти, ЛЮБЕЦЬКИЙ В.Й., доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, ДАНИЛІН О.Б., лікар ветеринарної медицини, ЗАЄЦЬ В.В., лікар ветеринарної медицини, ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція”

Однією з важливих умов підвищення рівня рентабельності тваринництва, особливо молочного скотарства, є високий рівень відтворної здатності поголів’я, досягнути якого можливо лише за умови зниження рівня захворювання корів.

Широке розповсюдження родової і післяродової патології у корів є однією з основних причин зниження  їх відтворної функції.

В останні роки відмічається позитивна тенденція до створення і використання препаратів, виготовлених з природної сировини (рослинного або тваринного походження). Препарати природного походження є не шкідливими для організму, володіють специфічною і загальною неспецифічною дією на весь організм. Серед них широке розповсюдження мають сироватки, тканинні препарати, вітаміни, мікроелементи, комплекси вітамінів з мікроелементами тощо [1].

Практичне значення застосування тканих препаратів з метою лікування та профілактики акушерської патології  у тварин досить різноманітне.

Тканинні препарати введенні в організм тварин, сприяють відновленню порушеного обміну речовин, активізують функціональну діяльність організму і сприяють підвищенню стійкості організму до дії несприятливих факторів.

Особливістю складу і біологічної дії тканих препаратів є наявність пептидів і вільних нуклеотидів, які стимулюють імунобіологічну резистентність організму тварин. Крім того, відомо, що хемотаксис лейкоцитів, які забезпечують механізм фізіологічного відокремлення посліду у корів, зумовлений речовинами, які виділяють котиледони хоріона [2].

Серед акушерської патології у корів найчастіше реєструють затримання посліду та гострий метрит [5, 6, 11].

Для профілактики виникнення патології родів та післяродового періоду у корів, покращення їх відтворної здатності ряд авторів рекомендують застосовувати тільним коровам тканинні біостимулятори, біологічно активні препарати та різні вітамінні препарати [3, 4, 7-9, 12]

Метою роботи було вивчити ефективність застосування біологічного препарату “БСП” для профілактики родової та післяродової патології  у корів.

Матеріал і методи досліджень. Матеріалом для досліджень були корови чорно-рябої породи, різних вікових груп, що належали ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція” Васильківського району Київської області.

Нами було апробовано дві схеми профілактики акушерської патології у корів (табл. 1).

З цією метою було сформовано 2 групи тільних корів (по 20 тварин у кожній) за 30 діб до очікуваного отелення.

Тваринам першої групи (контроль) внутрішньом’язово вводили вітамінний препарат “Зоовіт-3” в дозі 10 мл, тричі з інтервалом один тиждень.

1. Схема профілактики акушерської патології у корів

Група

Схема

Контроль

Внутрішньом’язово зоовіт-3 в дозі 10 мл, тричі з інтервалом в один тиждень

Дослідна

Підшкірно тканий препарат “БСП” один раз на тиждень, 4 рази. Перше введення – 5 мл, три наступні – 10 мл.

Тваринам другої групи (дослідна) за місяць до очікуваного отелення підшкірно в ділянці трьохголового м’яза плеча застосовували тканинний препарат “БСП” імунностимулюючої дії, який розроблений лабораторією анаеробних інфекцій Інституту ветеринарної медицини НААН України та розроблена тимчасова настанова на його застосування. Препарат “БСП” виготовлений на основі гідролізованих тканин рослинного і тканинного походження з додаванням екстрактів лікарських рослин та інактивованих мікроорганізмів. Препарат вводили один раз на тиждень, 4 рази. При першому введенні доза становила 5 мл, при послідуючих – 10 мл.

У корів піддослідних груп реєстрували частоту виникнення затримання посліду та післяродові ускладнення (гостра субінволюція та післяродовий метрит).

Результати досліджень. Аналіз профілактичної ефективності застосування біологічного препарату “БСП” представлено в табл. 2.

2. Вплив тканинного препарату “БСП” на перебіг родів і післяродового періоду у корів, n=20

Група

Перебіг отелення

Перебіг післяродового періоду

Фізіологічний

Затримання посліду

Фізіологічний

Гостра субінволюція матки

Післяродовий метрит

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Контрольна

15

75

5

25

13

65

2

10

5

25

Дослідна

20

100

-

-

18

90

-

-

2

10

Як видно з результатів наших досліджень, у 15 корів контрольної групи відмічено фізіологічний перебіг стадій отелення, а у 5 тварин (25 %) спостерігали патологію послідової стадії отелення (затримання посліду). У всіх корів, яким застосували тканинний препарат “БСП” перебіг отелення був фізіологічним.

Аналізуючи характер перебігу післяродового періоду у піддослідних тварин нами встановлено, що у корів контрольної групи у 35% тварин він мав патологічних характер. Зокрема, у 10 % корів спостерігали гостру субінволюцію матки та у 25 % – післяродовий гнійно-катаральний метрит. У корів дослідної групи на післяродовий метрит захворіло лише 2 корови (10%).

Таким чином, застосування коровам у сухостійний період тканинного препарату “БСП” з імуностимулюючими властивостями, дало можливість профілактувати виникнення і післяродових ускладнень, зокрема гострої субінволюції на 10% та післяродового метритуна 15%.

Висновки.

1. Тканинний препарат “БСП” з імуностимулюючими властивостями є високоефективним засобом профілактики затримання посліду у корів, зменшуючи частоту виникнення цієї патології родів на 25%.

2. Захворюваність корів, яким застосовували тканий препарат “БСП” на післяродову патологію зменшилась на 10–15 %, порівняно з контролем.

Список літератури

1. Востроилова Г.А. Экспериментальная и клиническая фармакология препаратов плаценты, полученных методом криофракционирования // http://www.dissercat.com/content/eksperimentalnaya-i-klinicheskaya-farmakologiya-preparatov-platsenty-poluchennykh-metodom-kr.

2 Дроздова Л.И., Колчина А. Ф. Способ профилактики задержания последа и послеродовой патологии у коров // http://vettorg.net/magazines/3/2001/35/114/.

3. Довгопол В.Ф. Ефективні методи профілактики затримання посліду, лікування гіпофункції яєчників та маститу у корів / В.Ф. Довгопол, В.П. Плугатирьов // Науковий вісник Націон-го ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип. 136. – С. 134–140.

4. Жук Н.Ф. Способ повышения  воспроизводительной функции коров / Н.Ф. Жук, Д.Н. Воробьев//Пат.5237 Беларусь, МПК А01К67/02, А61К31/07Респ. унит предприятие «Белорусь НИИ животновод.»– № 19990278; Заявл. 26.03.99. Опубл. 30.06.03.

5. Любецький В.Й. Післяродовий ендометрит у корів (клніко-експериментальні дані): автореф. дис. здобуття наук. ступеня докт. вет. наук: спец. 16.00.07 – ветеринарне акушерство, 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія і вірусологія / В.Й. Любецький, – Київ , 1998. – 37 с.

6. Методичні рекомендації щодо синхронізації статевої охоти, овуляції та осіменіння корів / Г.Г. Харута, В.В. Власенко, В.В. Лотоцький [та ін.]. – Біла Церква, 2007. – 28 с.

7. Плугатирьов В.П. Ефективність препаратів гумату натрію для профілактики і терапії акушерсько-гінекологічних захворювань у корів / В.П. Плугатирьов, В.Ф. Довгопол // Науковий вісник ЛДАВМ ім. С.З. Ґжицького. – 2002. – т.4 (№3). – С. 92-95.

8. Плугатирьов В.П. Профілактика затримання посліду і післяродових ускладнень у корів / В.П.Плугатирьов, Д.М. Жидков // Неінфекційна патологія тварин. – Матеріали науково-практичної конференції. – Біла Церква, 1995. – Ч.2. – С. 83–84.

9. Погрібний Г.Г. Шляхи покращення відтворної функції високопродуктивних корів / Г.Г. Погрібний // Неінфекційна патологія тварин. – Матеріали науково-практичної конференції. – Біла

опубліковано: Юрій Васильович Жук    2015-04-07 12:04