Рубрики
ДІЯ ВОДОРОЗЧИННИХ ДОБРИВ ВУКСАЛ ЗА ПІДЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО НА ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ КАРБОНАТНОМУ ҐРУНТІ

Наведений аналіз результатів досліджень впливу позакореневих підживлень водорозчинними добривами Вуксал на формування врожаю кукурудзи на зерно. Показане істотне підвищення врожайності та якості зерна за підживлення рослин у критичні періоди, на фоні основного удобрення рекомендованою нормою мінеральних добрив.

Ключові слова: кукурудза на зерно, урожайність, якість врожаю, водорозчинні добрива.

 

Постановка проблеми.Вирощування інтенсивних культур, якою є кукурудза, потребує науково обґрунтованого системного підходу. Використання ґрунтового ресурсу, забезпечення рослин необхідними елементами живлення, економічна ефективність технології вирощуванняце основні критерії, які слід враховувати і які часто складно узгодити у виробництві. Вартість добрив, вимоги сучасних сортів і гібридів кукурудзи сьогодні актуалізують науковий пошук нових підходів у системі застосування добрив.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Все більшої популярності набувають водорозчинні добрива, позитивні сторони їх використання вже оцінені виробниками [1-3]. Позакореневі підживлення в критичні періоди росту і розвитку кукурудзи показали себе як ефективний засіб оптимізації живлення рослин і підвищення коефіцієнту використання елементів із добрив [3-5].   

Постановка завдання. Дія таких добрив потребує всебічного вивчення. Ми, зокрема, досліджували вплив водорозчинних добрив Вуксал (виробник – німецька компанія Аглюкон) на формування врожаю кукурудзи на зерно, зокрема на окремі параметри, які визначають урожайність та якість зерна.  

Об’єкти, матеріали і методики досліджень.Дослідження ефективності дії добрив Вуксал включали: польовий дослід, аналітичні дослідження, супутні спостереження (фенологічні, врахування погодних факторів, ін.). Польовий дослід був проведений на базі ВП НУБiП Укpaїни “Aгpoнoмiчнa дocлiднa cтaнцiя” у стаціонарі кaфeдpи aгpoxiмiї тa якocтi пpoдукцiї pocлинництвa. Польові й лабораторні дослідження проводили за прийнятими в агрохімії методиками й методами. В дослідженнях використовували гібрид кукурудзи Яринин F1.

Ґpунт дocлiднoї дiлянки лучнo-чopнoзeмний кapбoнaтний гpубoпилувaтo-лeгкocуглинкoвий нa лecoвиднoму cуглинку, характеризується позитивними фізико-хімічними властивостями, середньозабезпечений фосфором і калієм. Реакція ґрунтового розчину сприятлива для росту й розвитку більшості сільськогосподарських культур лісостепової зони. Однак, щоб отримати високий урожай такої інтенсивної культури як кукурудза, необхідно звертати увагу на ефективну родючість ґрунту.

Підживлення кукурудзи на зерно проводили в наступні строки: 1) 4-6 справжніх листків; 2) 8-10 справжніх листків. Настання зазначеної фази встановлювалося тоді, кoли не менше 75% pocлин входили в неї.

Результати досліджень. Кукурудза вiдноситься до культур, для яких властивий С4 тип фотосинтезу i, вiдповiдно, дуже iнтенсивний рiст. Наростання біомаси залежить від сукупності кліматичних, ґрунтових і морфологічних факторів. Важлива роль належить режиму живлення, який визначає закладку і формування початків, фізіологічні й біохімічні процеси в рослинах.

Отриманi нами данi свiдчать про сприятливий вплив підживлення Вуксалами на рiст i розвиток рослин та формування врожайностi. Дані таблицi (табл.) показують, що підживлення Вуксалами в один строк обумовлює приріст урожаю 24-41 % до контролю, що становило 1,7-2,9 т/га. Підживлення у два  строки обумовлює збільшення урожайності на 43-54 %, що складає 3,1-3,8 т/га. Достовiрний приріст урожаю, порівняно з одноразовим підживленням (варіанти 2-5), отримано у варіантах дворазового підживлення Вуксалом Аскофол і Вуксалом Аміноплант (варіанти 6,7). Показники урожайності вищі за можливі виробничі, так як збір і облік урожаю проводиться вручну, і втрати зводяться до мінімуму.

 

Таблиця. Урожайнiсть кукурудзи та вмiст бiлка в зернi (2013-2014 рр.)

Варiант дослiду

Врожайнiсть, т/га

Прирiст урожаю

Вмiст бiлка,

%

т/га

%

Без добрив (контроль)

7,1

5,66

Вуксал Аскофол/

4-6 листків               

8,8

1,7

24

6,24

Вуксал Аминоплант/

4-6 листків  

9,7

2,6

37

6,24

Вуксал Аскофол/

8-10 листків 

9,9

2,8

39

6,62

Вуксал Аминоплант/

 8-10 листків    

10,0

2,9

41

6,24

Вуксал Аскофол/ 4-6 листків                                           

Вуксал Аскофол/ 8-10 листків                                                                              

10,9

3,8

54

7,17

Вуксал Аминоплант/ 4-6 листків 

Вуксал Аминоплант/8-10 листків                 

10,8

3,7

53

6,62

НIР05

 

0,8

 

0,67

Вмiст бiлка в зернi кукурудзи (табл.) змiнювався залежно від удобрення. Порiвняно з контролем (5,66 %) у варіантах із позакореневим підживленням Вуксалом цей показник сладав 6,24 - 7,17 %. Серед варіантів підживлення ефективнішим було дворазове підживлення Вуксалами, показники вмісту білку в зерні кукурудзи тут складали 6,62-7,17 %. Очевидно, регулювання живлення рослин у фазу 4-6 листків і у фазу 8-10 листків активізує біохімічні процеси в рослинах, чим обумовлює не лише підвищення урожайності кукурудзи на зерно, а й покращення якості продукції.

Висновки.

Підживлення водорозчинними добривами Вуксал дозволяє істотно збільшити урожайність кукурудзи на зерно. Так, підживлення в один строк обумовлює приріст урожаю 24-41 % до контролю (без підживлення), що становило 1,7-2,9 т/га. Підживлення у два строки обумовлює збільшення урожайності на 43-54 %, що складає 3,1-3,8 т/га. 

Застосування добрив Вуксал для підживлення кукурудзи на зерно активізує біохімічні перетворення у рослинах, чим сприяє поліпшенню якості отриманої продукції. Вміст білка, порівняно з контролем, збільшується на 0,58 - 1,51 %.

Бібліографічний список.

1.                http://unifer.de/assets/files/ru/publikacii/wuxal-strakhovka-vashego-urozhaya-2013.pdf

2.                http://agrostimul.com.ua/catalog.html?page=shop.browse&category_id=264

3.                http://www.agroscience.com.ua/plant/52-systema-udobrennya-kukurudzy.

4.                Д. Шпаар, К. Гiнапп, Д. Дрегер, А. Захаренко, С. Каленська та iн. Кукурудза. Вирощування, збирання, консервування i використання / Пiд загальною редакцiєю Д. Шпаара. - К: Альфа-стевiя ЛТД. – 2009. – 396 с.

5.                Булдыкова И.А., Шеуджен А.А. Влияние микроудобрений на урожайность и качество зерна кукурузы // Научный журнал КубГАУ. – 2014. - № 98(04). – С.1-15.

Приведен анализ результатов исследований влияния внекорневых подкормок водорастворимыми удобрениями Вуксал на формирование урожая кукурузы на зерно. Показаносущественное повышение урожайности и качества зерна приподкормке растений в критические периоды, на фоне основного удобрения рекомендованной нормой минеральных удобрений.

Ключевые слова: кукуруза на зерно, урожайность, качество зерна, водорастворимые удобрения.

                           

The above analysis of research results influence foliar fertilizing fertilizers Wuxal the formation of a crop of corn for grain. Showing significant increase in yield and grain quality duringplant nutrition at critical periods inthe background of the main fertilizer recommended rates of fertilizer.

Key words: maize, yield, grainquality, water-soluble fertilizer..

опубліковано: Наталія Анатоліївна Пасічник    2015-11-18 09:11