Рубрики
БІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ВОДОРОЗЧИННИМИ ДОБРИВАМИ ВУКСАЛ

Представлені результати дослідження біологічної ефективності одно- і двократних позакореневих підживлень кукурудзи на зерно водорозчинними добривами Вуксал. Польовий дослід проведений на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті в умовах Правобережного Лісостепу України.

Ключові слова: кукурудза на зерно, урожайність, якість врожаю, водорозчинні добрива.

 

Постановка проблеми.Вирощування інтенсивних культур, якою є кукурудза, потребує науково обґрунтованого системного підходу. Використання ґрунтового ресурсу, забезпечення рослин необхідними елементами живлення, економічна ефективність технології вирощуванняце основні критерії, які слід враховувати і які часто складно узгодити у виробництві. Вартість добрив, вимоги сучасних сортів і гібридів кукурудзи сьогодні актуалізують науковий пошук нових підходів у системі застосування добрив.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Все більшої популярності набувають водорозчинні добрива, позитивні сторони їх використання вже оцінені виробниками [1-3]. Позакореневі підживлення в критичні періоди росту і розвитку кукурудзи показали себе як ефективний засіб оптимізації живлення рослин і підвищення коефіцієнту використання елементів із добрив [3-5].   

Постановка завдання. Дія таких добрив потребує всебічного вивчення. Ми, зокрема, досліджували вплив водорозчинних добрив Вуксал (виробникнімецька компанія Аглюкон) на формування врожаю кукурудзи на зерно, зокрема на окремі параметри, які визначають урожайність та якість зерна.  

Об’єкти, матеріали і методики досліджень.Дослідження ефективності дії добрив Вуксал включали: польовий дослід, аналітичні дослідження, супутні спостереження (фенологічні, врахування погодних факторів, ін.). Польовий дослід був проведений на базі ВП НУБiП Укpaїни “Aгpoнoмiчнa дocлiднa cтaнцiя” у стаціонарі кaфeдpи aгpoxiмiї тa якocтi пpoдукцiї pocлинництвa. Польові й лабораторні дослідження проводили за прийнятими в агрохімії методиками й методами. В дослідженнях використовували гібрид кукурудзи Яринин F1.

Ґpунт дocлiднoї дiлянки лучнo-чopнoзeмний кapбoнaтний гpубoпилувaтo-лeгкocуглинкoвий нa лecoвиднoму cуглинку, характеризується позитивними фізико-хімічними властивостями, середньозабезпечений фосфором і калієм. Реакція ґрунтового розчину сприятлива для росту й розвитку більшості сільськогосподарських культур лісостепової зони. Однак, щоб отримати високий урожай такої інтенсивної культури як кукурудза, необхідно звертати увагу на ефективну родючість ґрунту. Підживлення кукурудзи на зерно проводили в наступні строки: 1) 4-6 справжніх листків; 2) 8-10 справжніх листків. Настання зазначеної фази встановлювалося тоді, кoли не менше 75% pocлин входили в неї.

Результати досліджень. Кукурудза вiдноситься до культур, для яких властивий С4 тип фотосинтезу i, вiдповiдно, дуже iнтенсивний рiст. Наростання біомаси залежить від сукупності кліматичних, ґрунтових і морфологічних факторів. Важлива роль належить режиму живлення, який визначає закладку і формування початків, фізіологічні й біохімічні процеси в рослинах.

На покращення живлення рослини реагують підвищенням інтенсивності ростових процесів. Висота злакових культур характеризує розмiр стебла, вiдображаючи загальний стан рослин, в тому числi i розмiр бiомаси, проявляючи реакцiю рослин на умови живлення. Мiж врожайнiстю i висотою рослин встановлюється позитивна кореляцiйна залежнiсть [13]. Найінтенсивніше збільшення довжини стебла спостерігається на 7-8 етапах (посилений ріст суцвіть - викидання волоті) органогенезу (табл..1).

 

Таблиця 1 - Динамiка формування зеленої маси рослинами кукурудзи, т/га

Варiант дослiду

Фаза росту i розвитку рослин кукурудзи

4-5 лист.

9-10 лист.

ВВ

ПС

1.

0,22

0,9

9,9

38

31,5

121

26,0

100

2.

0,26

0,9

10,1

36

35,3

126

28,0

100

3.

0,25

0,9

13,5

46

41,0

140

29,3

100

4.

0,28

0,9

14,0

47

46,5

157

29,6

100

5.

0,27

0,8

15,3

48

55,5

175

31,8

100

6.

0,29

0,9

15,1

47

57,5

178

32,3

100

7.

0,30

0,9

13,0

40

56,3

172

32,7

100

8.

0,28

0,9

14,3

46

47,8

153

31,2

100

9.

0,27

0,9

13,9

46

43,0

142

30,3

100

10.

0,28

0,9

14,6

47

47,5

154

30,8

100

11.

0,27

0,8

15,0

46

48,4

148

32,8

100

12.

0,28

0,8

15,3

46

51,4

154

33,4

100

13.

0,29

0,9

15,7

47

55,5

168

33,0

100

Примiтка. Чисельникнагромадження у т/га, знаменникчастка до нагромадження у фазу повної стиглостi, %

 

Результати вивчення динаміки наростання біомаси рослин показали істотне збільшення біомаси рослин кукурудзи після підживлення добривами Вуксал різних марок. Очевидно, у фазу 4-6 листків, коли рослина кукурудзи переходить на кореневе живлення і починає інтенсивно нарощувати вегетативну масу, позакореневе підживлення Вуксалами інтенсифікує синтез органічної речовини. Більшого ефекту було досягнуто у варіантах із підживленням у два строки. Для з’ясування змiн у ростових процесах рослин необхiдно прослiдкувати динамiку не лише наростання зеленої маси, а й нагромадження сухої речовини рослинами кукурудзи.

Отриманi нами данi свiдчать про сприятливий вплив підживлення Вуксалами на рiст i розвиток рослин та формування врожайностi. Дані таблицi (табл. 2) показують, що підживлення Вуксалами в один строк обумовлює приріст урожаю 24-41 % до контролю, що становило 1,7-2,9 т/га. Підживлення у два  строки обумовлює збільшення урожайності на 43-54 %, що складає 3,1-3,8 т/га. Достовiрний приріст урожаю, порівняно з одноразовим підживленням (варіанти 2-5), отримано у варіантах дворазового підживлення Вуксалом Аскофол і Вуксалом Аміноплант (варіанти 6,7). Показники урожайності вищі за можливі виробничі, так як збір і облік урожаю проводиться вручну, і втрати зводяться до мінімуму.

 

Таблиця. Урожайнiсть кукурудзи та вмiст бiлка в зернi (2013-2014 рр.)

Варiант дослiду

Врожайнiсть, т/га

Прирiст урожаю

Вмiст бiлка,

%

т/га

%

Без добрив (контроль)

7,1

5,66

Вуксал Аскофол/

4-6 листків               

8,8

1,7

24

6,24

Вуксал Аминоплант/

4-6 листків

9,7

2,6

37

6,24

Вуксал Аскофол/

8-10 листків

9,9

2,8

39

6,62

Вуксал Аминоплант/

 8-10 листків    

10,0

2,9

41

6,24

Вуксал Аскофол/ 4-6 листків                                           

Вуксал Аскофол/ 8-10 листків                                                                              

10,9

3,8

54

7,17

Вуксал Аминоплант/ 4-6 листків

Вуксал Аминоплант/8-10 листків                 

10,8

3,7

53

6,62

НIР05

 

0,8

 

0,67

Вмiст бiлка в зернi кукурудзи (див. табл.2) змiнювався залежно від удобрення. Порiвняно з контролем (5,66 %) у варіантах із позакореневим підживленням Вуксалом цей показник сладав 6,24 - 7,17 %. Серед варіантів підживлення ефективнішим було дворазове підживлення Вуксалами, показники вмісту білку в зерні кукурудзи тут складали 6,62-7,17 %. Очевидно, регулювання живлення рослин у фазу 4-6 листків і у фазу 8-10 листків активізує біохімічні процеси в рослинах, чим обумовлює не лише підвищення урожайності кукурудзи на зерно, а й покращення якості продукції.

Висновки.

Підживлення водорозчинними добривами Вуксал дозволяє істотно збільшити урожайність кукурудзи на зерно. Так, підживлення в один строк обумовлює приріст урожаю 24-41 % до контролю (без підживлення), що становило 1,7-2,9 т/га. Підживлення у два строки обумовлює збільшення урожайності на 43-54 %, що складає 3,1-3,8 т/га

Застосування добрив Вуксал для підживлення кукурудзи на зерно активізує біохімічні

опубліковано: Наталія Анатоліївна Пасічник    2015-11-18 09:11