Рубрики
ЗМІНА БІОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КУКУРУДЗИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ВОДОРОЗЧИННИХ ДОБРИВ ВУКСАЛ

Встановлені позитивні зміни у морфо-біометричних показниках  кукурудзи завдяки позакореневим підживленням водорозчинними добривами Вуксал.

Ключові слова: кукурудза на зерно, зелена маса, суха речовина, водорозчинні добрива.

 

Постановка проблеми.Накопичення сухої речовини, формування зеленої масице відображенняжиттєдіяльностірослинного організму на кожному етапі його росту йрозвитку в конкретнихумовах.Біометричні параметри є діагностичними і для рівня забезпечення елементами живлення, і для продуктивності в цілому. Для  інтенсивних культур, якою є кукурудза на зерно, важливим є встановлення зв’язку між урожайністю й біометричними параметрами рослин протягом вегетації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  На покращення живлення рослини реагують посиленнямростових процесів. Найінтенсивніше збільшення довжини стебла спостерігається на 7-8 етапах (посилений ріст суцвіть - викидання волоті) органогенезу [1-2]. Висота зернових культур характеризує розмiр стебла, вiдображаючи загальний стан рослин, в тому числi й розмiр бiомаси, проявляючи реакцiю рослин на умови живлення. Мiж урожайнiстю i висотою рослин встановлюється позитивна кореляцiйна залежнiсть [3-4].

Постановка завдання. Дослідити зміни у біометричних показниках кукурудзи після позакореневих підживлень, встановити залежність між ними і урожайністю культури. У своїх дослідженнях ми використовували  водорозчинні добрива Вуксал (виробникнімецька компанія Аглюкон) [5].   

Об’єкти, матеріали і методики досліджень.Дослідження включали: польовий дослід, аналітичні дослідження, супутні спостереження (фенологічні, врахування погодних факторів, ін.). Польовий дослід був проведений на базі ВП НУБiП Укpaїни “Aгpoнoмiчнa дocлiднa cтaнцiя” у стаціонарі кaфeдpи aгpoxiмiї тa якocтi пpoдукцiї pocлинництвa.

Ґpунт дocлiднoї дiлянки лучнo-чopнoзeмний кapбoнaтний гpубoпилувaтo-лeгкocуглинкoвий нa лecoвиднoму cуглинку, характеризується позитивними фізико-хімічними властивостями, середньозабезпечений фосфором і калієм. Підживлення кукурудзи на зерно проводили в наступні строки: 1) 4-6 справжніх листків; 2) 8-10 справжніх листків.

Результати досліджень.Результати вивчення динаміки наростання біомаси рослин показали істотне збільшення біомаси рослин кукурудзи після підживлення добривами Вуксал (табл. 1). Очевидно, у фазу 4-6 листків, коли рослина кукурудзи починає інтенсивно нарощувати вегетативну масу, позакореневе підживлення інтенсифікує синтез органічної речовини. Більшого ефекту було досягнуто у варіантах із підживленням у два строки. Для встановлення змiн у ростових процесах рослин необхiдно прослiдкувати динамiку не лише наростання зеленої маси, а й нагромадження сухої речовини рослинами кукурудзи (табл. 2).

Данi наших досліджень свідчатьщо застосування добрив позитивно вплинуло на ростовi процеси рослин. У варiантi без добрив формування зеленої маси i сухої речовини були найнижчими в усi фази росту і розвитку. Підживлення водорозчинними добривами мало підсилюючий вплив на наростання біомаси рослин кукурудзи. Більш ефективним, у цьому сенсі, є дворазове підживлення Вуксалами. Виокремлювати найбільш ефективний варіант підживлення не вважаємо за доцільне, у різні фази росту і розвитку рослин дещо вищі результати отримані у різних варіантах

1. - Динамiка формування зеленої маси рослинами кукурудзи, т/га

Варiант дослiду

Фаза росту i розвитку рослин кукурудзи

4-6 листків

8-10 листків

викидання волоті

повна стиглість

Без добрив (контроль)

0,22

0,9

9,9

38

31,5

121

26,0

100

Вуксал Аскофол/

4-6 листків               

0,26

0,9

10,1

36

35,3

126

28,0

100

Вуксал Аминоплант/

4-6 листків

0,25

0,9

13,5

46

41,0

140

29,3

100

Вуксал Аскофол/

8-10 листків

0,28

0,9

14,0

47

46,5

157

29,6

100

Вуксал Аминоплант/

 8-10 листків    

0,27

0,8

15,3

48

55,5

175

31,8

100

Вуксал Аскофол/ 4-6 листків                                           

Вуксал Аскофол/ 8-10 листків                                                                              

0,29

0,9

15,1

47

57,5

178

32,3

100

Вуксал Аминоплант/ 4-6 листків

Вуксал Аминоплант/8-10 листків                 

0,30

0,9

13,0

40

56,3

172

32,7

100

Примiтка. Чисельникнагромадження у т/га, знаменникчастка до нагромадження у фазу повної стиглостi, %

 

Темпи наростання свідчать, що зелена маса нагромаджується досить iнтенсивно, сягаючи пiку в фазу викидання волотей, пiсля чого знижується, що пов’язане з опаданням листкiв та втратою рослинами вологи. На противагу цьому, темпи нагромадження сухої речовини на початку росту повiльнi, до фази викидання волотей нагромаджується лише близько половини врожаю сухої речовини, отриманої на момент збирання. Це пов’язане з тим, що у мiжфазний перiод (8-10 листкiввикидання волотей) найбiльш iнтенсивно проходять ростовi процеси, якi потребують великих витрат енергiї, постачальником якої є органiчна речовина, синтезована у процесi фотосинтезу. Таким чином, розкладання органiчної речовини для забезпечення ростових процесiв енергiєю i будівельним матеріалом призводить до зниження чистої продуктивностi фотосинтезу.

Кореляцiйний аналiз залежностi врожайностi вiд темпiв наростання зеленої маси i сухої речовини рослинами кукурудзи показав високу залежнiсть мiж зазначеними показниками: коефiцiєнт кореляцiї змiнювався в межах r=0,77-0,97 для зв’язку з масою зелених рослин i r=0,71-0,96 - для врожаю сухої маси рослин.

 

2. - Динамiка нагромадження сухої речовини рослинами кукурудзи, т/га

 Варiант дослiду

Фаза росту i розвитку рослин кукурудзи

4-6 листків

8-10 листків

викидання волоті

повна стиглість

Без добрив (контроль)

0,03

0,2

2,99

19

5,95

38

15,5

100

Вуксал Аскофол/

4-6 листків               

0,04

0,2

3,41

21

6,60

40

16,6

100

Вуксал Аминоплант/

4-6 листків  

0,04

0,2

3,33

24

6,18

39

16,2

100

Вуксал Аскофол/

8-10 листків 

0,04

0,2

4,05

23

7,13

43

17,8

100

Вуксал Аминоплант/

 8-10 листків    

0,04

0,2

4,18

23

7,22

52

18,2

100

Вуксал Аскофол/ 4-6 листків                                           

Вуксал Аскофол/ 8-10 листків                                                                              

0,05

0,2

4,41

21

10,25

49

21,0

100

Вуксал Аминоплант/ 4-6 листків 

Вуксал Аминоплант/8-10 листків                 

0,05

0,2

4,06

20

10,33

51

20,4

100

Примiтка. Чисельник – нагромадження у т/га, знаменник – частка до нагромадження у фазу повної стиглостi, %

 

Коефiцiєнти кореляції мали найвищі значення для двох останнiх фаз росту i розвитку рослин – викидання волотей та повна стиглiсть. Це вказує на можливiсть використовувати показники формування зеленої маси i нагромадження сухої речовини рослинами кукурудзи як iндикаторнi показники для прогнозування потенцiйно можливої врожайностi даного гiбриду за даних ґрунтових умов. Очевидно, у фазу повної стиглостi прогнозування врожайностi не є доцiльним, тому перспективним може бути використання показникiв розвитку рослин у фазу викидання волотей, адже у попереднi фази прогноз може виявитися неточним, оскiльки ще дуже багато факторiв впливають на молодi рослини. До фази викидання волотей вже сформованi всi органи, в тому числi органи плодоношення, i тому показники росту i розвитку рослин у цю фазу можуть вказувати на потенцiйнi можливостi рослини сформувати високу врожайнiсть. Проте, хоча у період викидання волотей прогноз є бiльш надiйним, у цю i наступнi фази вже складно змiнити умови живлення рослин, оскiльки рослини вже сформовані, й, крім того,  можливiсть технологiчних операцiй за такої висоти рослин дуже обмежена.

Висновки.

Використання Вуксалів для позкореневого підживлення обумовлює позитивні зміни в біометричних параметрах рослин кукурудзи на зерно, що є передумовою підвищення її продуктивності. Тісна кореляцiйна залежністьдозволяє використовувати показники формування зеленої маси i нагромадження сухої речовини рослинами кукурудзи як iндикаторнi для прогнозування потенцiйно можливої врожайностi кукурудзи на зерно за вирощування на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті.

Бібліографічний список.

1.                Klingenhagen G. Einmal richtig oder zweimal reduziert // Dlz-agrarmagazin. – 2003. – Vol. 4. – S. 26-30.

2.                Церлинг В. В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур: Справочник — М.: Агропромиздат, 1990 – 235 с.

3.                Логінова І.В., Пасічник Н.А. Функціональна діагностика як метод прогнозування ефективності удобрення кукурудзи // Науковий вісник НУБіП України. – 2014. – Вип.195(1). – С.97-101.

4.                Булдыкова И.А., Шеуджен А.А. Влияние микроудобрений на урожайность и качество зерна кукурузы // Научный журнал КубГАУ. – 2014. - № 98(04). – С.1-15.

5.                http://unifer.de/assets/files/ru/publikacii/wuxal-strakhovka-vashego-urozhaya-2013.pdf

 

Установлены положительные изменения в морфо-биометрических показателях кукурузы благодаря внекорневой подкормке водорастворимыми удобрениями Вуксал.

Ключевые слова: кукуруза на зерно, зеленая масса, сухое вещество, водорастворимые удобрения.                  

 

The positive changes in morphological and biometric indicators of corn due to foliar feeding fertilizers Wuxal.

Keywords: corn grain, green mass, dry matter, soluble fertilizer.

опубліковано: Наталія Анатоліївна Пасічник    2015-11-18 09:11