Рубрики
Список хвороб затвердженимх МЕБ
Список хвороб затвердженимх МЕБ (01.01.2014р.)

Diseases Notifiable to the OIE

Хвороби обов’язкові для реєстрації в МЕБ

Болезни обязательные для регистрации в МЭБ

Multiple species diseases

Хвороби спільні для кількох видів тварин

Болезни животных многих видов

Anthrax

Сибірка

Сибирская язва

Aujeszky's disease

Хвороба Ауєскі

Болезнь Ауески

Bluetongue

Блутанг (катаральна лихоманка овець)

Блютанг (катаральная лихорадка овец)

Brucellosis (Brucella abortus)

Бруцельоз (Brucella abortus)

Бруцеллез (Brucella abortus)

Brucellosis (Brucella melitensis)

Бруцельоз (Brucella melitensis)

Бруцеллез (Brucella melitensis)

Brucellosis (Brucella suis)

Бруцельоз (Brucella suis)

Бруцеллез (Brucella suis)

Crimean Congo haemorrhagic fever

Конго-Кримська геморагічна лихоманка

Конго-Крымская геморрагическая лихорадка

Echinococcosis/hydatidosis

Ехінококоз/гідатідоз

Эхинококкоз/хидатиоз

Epizootic haemorrhagic disease

Епізоотична геморагічна хвороба

Эпизоотическая геморрагическая болезнь

Equine encephalomyelitis (Eastern)

Енцефаломієліт коней (східний)

Энцефаломиелит лошадей (восточный)

Foot and mouth disease

Ящур

Ящур

Heartwater

Інфекційний перикардит жуйних (коудріоз, гідроперикардит, серцева водянка)

Инфекционый гидроперикардит жвачных (коудриоз, гидроперикардит)

Japanese encephalitis

Японський енцефаліт

Японский энцефалит

New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)

Міаз Нового Світу (ураження личинками м’ясної мухи) (Cochliomyia hominivorax)

Миаз Нового света (поражение личинками мясной мухи) (Cochliomyia hominivorax)

Old world screwworm (Chrysomya bezziana)

Міаз Старого Світу (ураження личинками м’ясної мухи) (Chrysomya bezziana)

Миаз Старого света (поражение личинками мясной мухи) (Chrysomya bezziana)

Paratuberculosis

Паратуберкульоз (хвороба Іоне)

Паратуберкулез

(болезнь Ионє)

Q fever

Ку-лихоманка

Ку-лихорадка

Rabies

Сказ

Бешенство

Rift Valley fever

Лихоманка долини Ріфт (ензоотичний гепатит)

Лихорадка долины Рифт (энзоотический гепатит)

Rinderpest

Чума великої рогатої худоби

Чума крупного рогатого скота

Surra (Trypanosoma evansi)

Трипаносомоз (сурра, парувальна неміч) (Trypanosoma evansi)

Трипаносомоз(сурра, случная болезнь) - (Trypanosoma evansi)

Trichinellosis

Тріхінельоз

Трихинеллез

Tularemia

Туляремія

Туляремия

Vesicular stomatitis

Везикулярний стоматит

Везикулярный стоматит

West Nile fever

Лихоманка Західного Нілу

Лихорадка Западного Нила

Cattle diseases

Хвороби великої рогатої худоби

Болезни крупного рогатого скота

Bovine anaplasmosis

Анаплазмоз великої рогатої худоби

Анаплазмоз крупного рогатого скота

Bovine babesiosis

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезиоз крупного рогатого скота

Bovine genital campylobacteriosis

Генітальний кампілобактеріоз великої рогатої худоби (вібріоз)

Генитальный капмилобактериоз крупного рогатого скота (вибриоз)

Bovine spongiform encephalopathy

Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби

Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота

Bovine tuberculosis

Туберкульоз великої рогатої худоби

Туберкулез крупного рогатого скота

Bovine viral diarrhoea

Вірусна діарея великої рогатої худоби

Вирусная диарея крупного рогатого скота

Contagious bovine pleuropneumonia

Контагіозна плевропневмонія великої рогатої худоби

Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота

Enzootic bovine leukosis

Ензоотичний лейкоз великої рогатої худоби

Энзоотический лейкоз крупного рогатого скота

Haemorrhagic septicaemia

Геморагічна септицемія

Геморрагическая септицемия

Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustularvulvovaginitis

Інфекційний ринотрахеїт/ Інфекційний пустульозний вульвовагініт великої рогатої худоби

Инфекционный ринотрахеит/ инфекционный пустулезный вульвовагинит крупного рогатого скота

Lumpky skin disease

Нодулярний дерматит

Нодулярный дерматит

Theileriosis

Тейлеріоз

Тейлериоз

Trichomonosis

Трихомоноз

Трихомоноз

Trypanosomosis (tsetse-transmitted)

Трипаносомоз (що передається мухою Цеце)

Трипаносомоз (передаваемый мухой Цеце)

Sheep and goat diseases

Хвороби овець і кіз

Болезни овец и коз

Caprine arthritis/encephalitis

Артрит кіз /енцефаліт

Артрит коз /энцефалит

Contagious agalactia

Контагіозна агалактія

Контагиозная агалактия

Contagious caprine pleuropneumonia

Інфекційна плевропневмонія кіз

Контагиозная плевропнемония коз

Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis)

Ензоотичний аборт овець (хламідіоз овець)

Энзоотический аборт овец (хламидиоз овец)

Maedi-visna

Маєді-вісна

Маеди-висна

Nairobi sheep disease

Хвороба Найробі овець

Болезнь Найроби овец

Ovine epididymitis (Brucella ovis)

Епідидиміт баранів (Brucella ovis)

Эпидидимит овец (Brucella ovis)

Peste des petits ruminants

Чума дрібних жуйних

Чума мелких жвачных

Salmonellosis (S. abortus ovis)

Сальмонельоз (S. abortus ovis)

Сальмонеллез (Salmonella abortus ovis)

Scrapie

Скрепі

Скрепи

Sheep pox and goat pox

Віспа овець і кіз

Оспа овец и коз

Equine diseases

Хвороби коней

Болезни лошадей

African horse sickness

Африканська чума коней

Африканская чума лошадей

Contagious equine metritis

Контагіозний метрит коней

Контагиозный метрит лошадей

Dourine

Парувальна хвороба (Trypanosoma equiperdum)

Случная болезнь - дурина (Trypanosoma equiperdum)

Equine encephalomyelitis (Eastern)

Енцефаломієліт коней (східний)

Энцефаломиелит лошадей (восточный)

Equine infectious anaemia

Інфекційна анемія коней

Инфекционная анемия лошадей

Equine influenza

Грип коней

Грипп лошадей

Equine piroplasmosis

Піроплазмоз коней

Пироплазмоз лошадей

Equine rhinopneumonitis

Ринопневмонія коней

Ринопневмония лошадей

Equine viral arteritis

Вірусний артеріїт коней

Вирусный артерит лошадей

Glanders

Сап

Сап

Venezuelan equine encephalomyelitis

Венесуельський енцефаломієліт коней

Венесуэльский энцефаломиелит лошадей

Swine diseases

Хвороби свиней

Болезни свиней

African swine fever

Африканська чума свиней

Африканская чума свиней

Classical swine fever

Класична чума свиней

Классическая чума свиней

Nipah virus encephalitis

Вірусний енцефаліт Ніпа

Вирусный энцефалит Нипа

Porcine cysticercosis

Цистицеркоз свиней

Цистицеркоз свиней

Porcine reproductive and respiratory syndrome

Репродуктивно-респіраторний синдром свиней

Репродуктивный и респираторный синдром свиней

Swine vesicular disease

Везикулярна хвороба свиней

Везикулярная болезнь свиней

Transmissible gastroenteritis

Трансмісивний гастроентерит

Трансмиссивный гастроэнтерит

Avian diseases

Хвороби птахів

Болезни птиц

Avian chlamydiosis

Хламідіоз птахів

Хламидиоз птиц

Avian infectious bronchitis

Інфекційний бронхіт птахів

Инфекционный бронхит кур

Avian infectious laryngotracheitis

Інфекційний ларинготрахеїт птахів

Инфекционный ларинготрахеит кур

Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum)

Мікоплазмоз птахів (M. gallisepticum)

Микоплазмоз птицы (M. gallisepticum)

Avian mycoplasmosis (M. synoviae)

Мікоплазмоз птахів (M. synoviae)

Микоплазмоз птицы(M. synoviae)

Duck virus hepatitis

Вірусний гепатит качок

Вирусный гепатит уток

Fowl typhoid

Черевний тиф птахів

Брюшной тиф птицы

Highly pathogenic avian influenza and low pathogenic avian influenza in poultry as per Chapter 10.4. of the Terrestrial Animal Health Code

Високопатогенний пташиний грип і низькопатогенний пташиний грип домашніх птахів у відповідності з главою 10.4. з Санітарного кодексу наземних тварин

Высокопатогенный птичий грипп и низкопатогенный птичий грипп домашней птицы в соответствии с главой 10.4. из Санитарного кодекса наземных животных

Infectious bursal disease (Gumboro disease)

Інфекційна бурсальна хвороба (хвороба Гамборо)

Инфекционная бурсальная болезнь (болезнь Гамборо)

Newcastle disease

Ньюкаслська хвороба

Ньюкаслская болезнь

Pullorum disease

Пулороз птахів

Пуллороз птиц

Turkey rhinotracheitis

Ринотрахеїт індиків

Ринотрахеит индеек

Lagomorph diseases

Хвороби кролів

Болезни кроликов

Myxomatosis

Міксоматоз

Миксоматоз

Rabbit haemorrhagic disease

Геморагічна хвороба кролів

Геморрагическая болезнь кроликов

Bee diseases

Хвороби бджіл

Болезни пчел

Acarapisosis of honey bees

Акарапідоз (акароз) медоносних бджіл

Акаропизоз (акароз) медоносной пчелы

American foulbrood of honey bees

Американський гнилець медоносних бджіл

Американский гнилец медоносной пчелы

European foulbrood of honey bees

Європейський гнилець медоносних бджіл

Европейский гнилец медоносной пчелы

Small hive beetle infestation (Aethina tumida)

Інфестація малим вуликовим жуком (Aethina tumida)

Инфестация мелким ульевым жучком (Aethina tumida)

Tropilaelaps infestation of honey bees

Інфестація медоносних бджіл кліщем (Tropilaelaps clareae)

Инфестация медоносных пчел клещом (Tropilaelaps clareae)

Varroosis of honey bees

Варроз медоносних бджіл

Варооз медоносных пчел

Fish diseases

Хвороби риб

Болезни рыб

Epizootic haematopoietic necrosis

Епізоотичний гематопоетичний некроз (ірідовіроз)

Эпизоотический некроз гематопоэтической ткани (иридовироз)

Epizootic ulcerative syndrome

Епізоотичний виразковий синдром

Эпизоотический язвенный синдром

Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)

Гіродактильоз (Gyrodactylus salaris)

Гиродактилоз (Gyrodactylus salaris)

Infectious haematopoietic necrosis

Інфекційний некроз гематопоетичної тканини(інфекційний гемопетичний некроз, рабдовіроз)

Инфекционный некроз гематопоэтической ткани (инфекционный гематопоэтический некроз, рабдовироз)

Infectious salmon anaemia

Інфекційна анемія лососевих

Инфекционная анемия лососевых

Koi herpesvirus disease

Герпесвірусна хвороба плямистого коропа

Герпесвирусная болезнь пятнистого карпа

Red sea bream iridoviral disease

Ірідовірусний хвороба Червономорського ляща

Иридовирусное заболевание Красноморских лещей

Spring viraemia of carp

Весняна віремія коропа

Весенняя виремия карпа

Viral haemorrhagic septicaemia

Вірусна геморагічна септицемія

Вирусная геморрагическая септицемия

Mollusc diseases

Хвороби молюсків

Болезни моллюсков

Infection with abalone herpes-like virus

Герпес-вірусна хвороба морських вушок

Герпес-вирусная болезнь морского ушка

Infection with Bonamia exitiosa

Інфікування устриць Bonamia exitiosa

Заражение устриц Bonamia exitiosa

Infection with Bonamia ostreae

Інфікування устриць Bonamia ostreae

Инфекция устриц Bonamia ostrea

Infection with Marteiliarefringens

Інфікування устриць Marteilia refringens

Инфекция устриц Marteilia refringens

Infection with Perkinsusmarinus

Інфікування устриць Perkinsus marinus

Инфекция устриц Perkinsus marinus

Infection with Perkinsusolseni

Інфікування Perkinsus olseni

Инфекция морского ушка Perkinsus olseni

Infection with Xenohaliotis californiensis

Інфікування молюсків Xenohaliotis californiensis

Инфицирование моллюсков Xenohaliotis californiensis

Crustacean diseases

Хвороби ракоподібних

Болезни ракообразных

Crayfish plague (Aphanomyces astaci)

Чума раків (Aphanomyces astaci)

Чума раков (Aphanomyces astaci)

Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis

Інфекційний гіподермальний та гематопоетичний некроз

Инфекционный гиподермальный и гематопоэтический некроз

Infectious myonecrosis

Інфекційний міонекроз

Инфекционный мионекроз

Necrotising hepatopancreatitis

Некротичний гепатопанкреатит

Некротизирующий гепатопанкреатит

Taura syndrome

Синдром Таура (пикорнавироз креветок)

Синдром Таура (пикорнавироз креветок)

White spot disease

Білоплямова хвороба (бакуловироз креветок)

Болезнь белых пятен (бакуловироз креветок)

White tail disease

Хвороба «Білий хвіст»

Болезнь белого хвоста

Yellowhead disease

Хвороба «Жовта голова» (коронавироз креветок)

Желтоголовая болезнь (коронавироз креветок)

Amphibians

Хвороби амфібій

Болезни амфибий

Infection with Batrachochytrium dendrobatidis

Хітрідіомікоз земноводних (Batrachochytrium dendrobatidis)

Хитридиомикоз (Batrachochytrium dendrobatidis)

Infection with ranavirus

Ранавірусна інфекція

Ранавирусная инфекция

Other diseases

Хвороби, що не ввійшли в певні категорії

Болезни, не вошедшие в определенные категории

Camelpox

Віспа верблюдів

Оспа верблюдов

Leishmaniosis

Лейшманіоз

Лейшманиоз

опубліковано: Олександр Вальчук    2014-05-31 15:05