Horizon Europe 2021-2027 в контексті розвитку біоекономіки України

Наукова діяльність національних установ орієнтована на участь в Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа». Horizon Europe - ключова семирічна програма фінансування Європейського Союзу досліджень та інновацій із бюджетом близько 95,5 млрд євро. Вона вирішує питання зміни клімату, допомагає досягти цілей сталого розвитку ООН, підвищує конкурентоспроможність та зростання ЄС. Таким чином, Програма сприяє співпраці та посилює вплив досліджень та інновацій у розробці, підтримці та реалізації політики ЄС, одночасно вирішуючи глобальні виклики.

Основні цілі програми [1]: розвивати та сприяти розвитку передових досліджень; підтримувати створення та поширення високоякісних нових фундаментальних та прикладних знань, навичок, технологій та рішень; забезпечити підтримку програм обміну досвідом серед дослідників; залучати найкращих представників наукової та інноваційної сфери Європейського Союзу до провадження спільних досліджень; посилювати вплив досліджень та інновацій у прикладних розробках; впроваджувати політики Європейського Союзу щодо підтримки інноваційних рішень у європейській промисловості та суспільстві для розв’язання глобальних проблем; сприяти всім формам інноваційної діяльності, технологічному розвитку, демонстрації та передачі знань і технологій; посилювати впровадження та використання інноваційних рішень; забезпечувати міжнародну співпрацю в межах виконання спільних проєктів та активну інтеграцію країн-партнерів до Європейського дослідницького простору.

Міністерство освіти і науки України та International Cooperation Support Facility сприяє розвитку даного виду співробітництва. Зокрема, команда Директорату науки та інновацій - самостійний структурний підрозділ апарату Міністерства освіти і науки України, який функціонує для виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням формування та реалізації державної політики у сферах науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій.

Глобальні виклики та європейська промислова конкурентоспроможність (Pillar 2) досліджують за такими кластерами: здоров’я; культура, креативне та інклюзивне суспільство; громадська безпека в суспільстві; диджіталізація, промисловість і космос; клімат, енергія і мобільність; продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство і навколишнє середовище (рис.1).

http://nbuviap.gov.ua/images/nauka/2021/Horizon_Europe.jpg

Рамкова Програма на 2021-2022 рр. визначає можливості фінансування науково-дослідної та інноваційної діяльності. Національний університет біоресурсів та природокористування України забезпечує діяльність НКП НУБіП України "Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment (including related missions and partnerships) / «Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище (включаючи відповідні місії та партнерства)" Горизонт Європа, керівником якої є професор, д.б.н. Л.Г. Калачнюк [2].

European Green Deal визнано новою моделлю економічного розвитку європейського Союзу для досягнення цілей сталого розвитку і збереження природного навколишнього середовища. Станом на 2020-2021 рр. передбачено 77 тем Робочої програми Кластеру 6, серед яких біорізноманіття та екосистемні послуги; здоров'я та екологічно чисті системи харчування від первинного виробництва до споживання; економіка замкнутого циклу та секторів біоекономіки; чисте довкілля та нульове забруднення; земля, океан і водні ресурси для кліматичних заходів; стійкі, інклюзивні, здорові та зелені сільські, прибережні і міські громади; інноваційне управління екологічні спостереження та цифрові рішення на підтримку Green Deal [3]. Отже, ключовими стратегічними орієнтирами Кластера 6 Рамкової програми Європейського Союзу є стійке управління природними ресурсами на основі економіки замкнутого циклу, боротьба із забрудненням і розвиток біоекономіки.

Європейська комісія та Європейське виконавче агентство з досліджень (REA) пропонують також заходд кластеру MSCA European Green Deal для дослідження інновацій, які можуть допомогти досягти мети кліматичної нейтральності. Напрям «Дії Марії-Склодовської Кюрі» (MSCA) та гранти ERC фінансують також інші науково-дослідні та інноваційні ініціативи в межах компетенції Генерального директорату Європейської комісії з питань освіти, молоді, спорту та культури (DG EAC).

Таким чином, основна мета досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) у покращенні рівня життя населення, збереженні навколишнього природного середовища і соціально-культурному розвитку цивілізації повинна базуватись на інноваціях розвитку біоекономіки та біотехнологій.

Інформаційні джерела

1. Інформаційний день програми «Горизонт Європа» в Україні URL :

https://mon.gov.ua/ua/events/informacijnij-den-programi-gorizont-yevropa-v-ukrayini

2. НКП НУБіП України "Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment (including related missions and partnerships) URL : HORIZON Europe (nubip.edu.ua)

3.  European Green Deal URL :  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en