Оцінка аудитором подальших подій

  • Наталія Петрівна Кузик
  • Економіка
  • 07.12.21

Події після звітного періоду – події, що відбуваються у період між датою фінансової звітності та датою звіту аудитора, і факти, що стають відомими аудитору після дати звіту аудитора.

Аудитор повинен розглянути вплив подальших подій на фінансові звіти й звіт аудитора. За характером викликаних змін у річному звіті підприємства подальші події можна поділити на два види:

- події, що вимагають коригувань – за наслідками цих подій підприємство повинно внести зміни до окремих статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) або інших звітних форм.  Прикладами таких подій можуть бути банкрутство основного постачальника, розірвання договору з головним замовником, виявлення значних сум безнадійної або сумнівної дебіторської заборгованості;

- події, що вимагають розкриття – ті, які не існували на дату балансу і вперше виникли в наступному звітному періоді, наприклад, об’єднання підприємств, створення філіалів, додатковий випуск акцій. Ці події повинні бути розкриті в Примітках до річної звітності.

Аудитори зобов’язані виконувати процедури, призначені для отримання достатніх відповідних аудиторських доказів того, що всі події, які потребують коригування або розкриття інформації у фінансовій звітності, що відбулися між датою фінансової звітності та датою звіту аудитора, були ідентифіковані та належним чином відображені у фінансовій звітності. 

Для ідентифікації подій після дати балансу, які можуть вплинути на фінансову звітність аудитору необхідно отримати від клієнта:

- документи щодо процедур, які виконує керівництво компанії для ідентифікації подій після дати балансу, які можуть вимагати коригувань показників фінансової звітності або додаткового розкриття інформації в фінансовій звітності;

- протоколи Зборів Учасників, Ради Директорів, Виконавчих комітетів, які проводились після дати балансу, а також  перелік усіх питань, які обговорювались на зборах та не оформлені протоколами;

- проміжна фінансова звітність, яка була підготовлена після дати балансу (на найближчу доступну дату);

- існуючі судові процеси, позови та претензії Компанії.