Облік доходів діяльності підприємства за їх видами та відображення у формах звітності

  • Світлана Іванівна Дерев’янко
  • Економіка
  • 08.12.21

Для відображення узагальненої інформації про доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні та фінансові доходи призначені рахунки 7 класу «Доходи і результати діяльності»: 70 «Дохід від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи».  Окрім субрахунків, передбачених Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій підприємство може затвердити допоміжні субрахунки.

Протягом місяця за кредитом рахунків 7 класу відображається сума доходів (включаючи суму непрямих податків), а за дебетом – непрямі податки, збори, повернення товару від покупців тощо. Також щомісяця суми доходу відносяться на рахунок 79 «Фінансові результати».
Відповідно до наказу про облікову політику аналітичний облік доходів від реалізації може вестись: за видами продукції та товарів, робіт, послуг; в розрізі договорів; в розрізі контрагентів.

Отримання доходів від діяльності підприємства знаходять своє відображення у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) та в Примітках до фінансової звітності (форма №5). При складанні Звіту про рух грошових коштів за прямим методом інформація про доходи відображатиметься у рядку 3095 «Інші надходження» (у зазначений рядок вносяться аналітичні дані дебет рахунку 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» з кредитом рахунку 71 «Інший операційний дохід» та ін.), а також у рядку 3410 «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» (аналітичні дані рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» у кореспонденції з субрахунками 714 «Дохід від операційної курсової різниці» та 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»).